Senaste nytt från DENIOS http://www.denios.se/ DENIOS ABse Senaste nytt från DENIOS http://www.denios.se/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif http://www.denios.se/ 1816DENIOS ABTYPO3 - get.content.righthttp://blogs.law.harvard.edu/tech/rssTue, 27 Jan 2015 16:20:00 +0100 Ny Miljöcontainer med automatisk dörröppning. http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/kundnyheter/ny-miljoecontainer-med-automatisk-doerroeppning/ DENIOS är först ut på marknaden med en ny modell miljöcontainer med helautomatisk dörröppning.De... ]]> miljöcontainer. De brandklassade miljöcontainrarna är utvecklade med avseende för lagring av brandfarliga, miljöfarliga och oxiderande medier. Containern bildar en brandcell och är avsedd för uppställning utan säkerhetsavstånd utomhus eller inomhus. Uppsamlingskärlet av stål är tillverkat i en del, så att även stora behållare kan lagras på ett lagenligt sätt. Se film om Miljöcontainer med automatisk dörröppning genom att klicka här!]]> Kundnyheter Homepage Thu, 22 Jan 2015 13:29:00 +0100 DENIOS vårkatalog 2015 - Miljöskydd och säkerhet http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/homepage/denios-vaarkatalog-2015-miljoeskydd-och-saekerhet/ Det nya året inleds med nytryckt katalog från DENIOS. Den mer än 500 sidor tjocka katalogen... ]]> Miljöskåpet PolyStore är utvecklat för användning på laboratorier eller verkstäder för säker och lagenlig förvaring av miljöfarliga och frätande vätskor. Miljöskåpet är tillverkat helt i högresistent HDPE och finns i 4 olika storlekar med en mängd olika tillval. Mer om miljöskåpet PolyStore läser du på sidan 116. UltraSafe är det första uppsamlingskärlet i världen som är tillverkat i ett enda stycke helt utan skarvar och svetsfogar. Produktionsmetoden kallas djuppressning och är en innovation inom flygplans- och biltillverkning. UltraSafe är den nya generationens uppsamlingskärl, utan hörn och kanter. Läs mer om vårt prisbelönta uppsamlingskärl på sidan 20. Dessutom finns det många sidor med värdefull information om den Svenska och Europeiska lagstiftningen, kring hantering och förvaring av kemikalier och personskydd. För att bläddra i katalogen online klicka här!]]> Homepage Pressmeddelanden Wed, 21 Jan 2015 13:19:00 +0100 Siemens valde en brandklassad conatiner som sitt nya färgblandningsrum! http://www.denios.se/kundloesningar/kundcase/kundcase/kundcase/siemens-valde-en-brandklassad-conatiner-som-sitt-nya-faergblandningsrum/ Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång ville förbättra arbetsmiljön för sina anställda vi... ]]> Om Siemens Siemens är idag ett av världens största företag inom hälsovård, energi och industri. Koncernen har drygt 360 000 medarbetare i över 190 länder.
I Sverige är Finspång den största tillverkningsenheten och där finns Siemens Industrial Turbomachinery som tillverkar ång- och gasturbiner av världsklass. Här projekteras även kompletta kraftanläggningar för att producera elektricitet, ånga och värme. Då utgör de egna turbinerna hjärtat i hela konstruktionen. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin.
Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång levererar kraftverk och turbiner med hög verkningsgrad och låga utsläppshalter. I Finspång arbetar 2800 personer och omsättningen är ca 10 miljarder kronor.

Utmaningen

Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång ville förbättra arbetsmiljön för sina anställda vi lackeringen. Dessutom var målet att uppnå ytterligare en högre brandsäkerhet än i det tidigare färgrummet. Då befintligt färgblandningsrum var placerat i inne i övrig produktionslokal, skulle hela tillverkningsenheten kunna drabbas. Av denna anledning skulle det nya färgblandningsrummet vara konstruerat som en enskild brandcell samt vara placerat i anslutning till men skilt från befintlig lokal. Kravet var att färgblandningsrum och färgförvaring skulle vara intill varandra, då det tidigare hanterades i olika delar och då skapade en intern logistik som tog extra tid.
Försäkringsbolaget ställde krav på att brandsäkerheten skulle ökas ytterligare och som grund låg de Tyska och Europeiska kraven, vilka håller en högre nivå än i Sverige. Det specifika kravet var att det nya färgblandningsrummet skulle ha 90 minuters brandmotstånd (EI90). Utrymmet skulle vara väl ventilerat och även utrustat med ett dragskåp, som arbetsplats för blandning av färger, för att uppnå en hög säkerhet och arbetsmiljö för de anställda. Siemens tittade på flera olika lösningar såsom att bygga ett nytt rum som uppfyllde kraven, använda en extern part för att sköta färgblandningen samt en brandklassad miljöcontainer.

Lösningen

DENIOS presenterade en lösning som kunde dockas direkt mot befintlig byggnad men som ändå är avskild med hänseende till brandskydd. En brandklassad miljöcontainer typ BMC-X 600 presenterades som lösning och anpassades för att uppnå de krav som ställdes från Siemens. I en och samma container erbjuds både lagring och rum för färgblandning och de olika delarna separeras av en brandklassad vägg. I varje utrymme monterades teknisk ventilation för att ventilera bort de brandfarliga gaser som bildas vid hanteringen.

Totalt har miljöcontainern 3 brandklassade dörrar, dels för passage från byggnad in i containern, dels för passage mellandel för förvaring och färgblandning samt även för passage mot utsidan. Färgerna till lagringsutrymmet tas in via dörren mot utsidan och på detta vis behöver inte de brandfarliga färgerna passera inne i produktionslokalen.

Inne i containern är det EX-Zon 1 och utanför containern finns ingen Ex-Zon tack vare det brandklassade avskiljningen. All elektrisk utrustning inne i containern uppfyller kraven i enlighet med ATEX direktivet och är därmed godkänd vid lagring och hantering av brandfarliga varor.

Invändigt lackerades miljöcontainern i en ljusgrå nyans för att ge en bra arbetsmiljö, dessutom utrustades den med nöddusch med varmvatten och belysning med hög ljusstyrka.

DENIOS monterade i containern ett dragskåp typ Varioflow Premium som tillverkats och utvecklats av DENIOS. Fördelen med detta dragskåp är att luftflödet är konstruerat så att ingen glasruta krävs vi arbete. Alla eventuella giftiga gaser sugs in i arbetsbordet, från användaren, och då ingen glasruta krävs möjliggörs en mycket bra arbetssituation.


Resultatet

Det nya färgrummet blev en ljusare, fick bättre ventilation, lägre risk för brand samt totalt sett bättre arbetsförhållanden. Siemens kan nu dra nytta av att ha både färgblandningsrum och lagringsutrymme i samma byggnad men ändå avskilt från varandra för hög säkerhet. Tack vare ett brett standardsortiment av brandklassade miljöcontainrar samt möjlighet till enskild anpassning till kundens behov uppnåddes en billigare lösning. Containern levererades på utsatt tid och med en mobil lösning påverkades inte det dagliga arbetet då befintligt färgrum kunde användas till det nya var på plats.

Fördelen är att Siemens även har flexibiliteten att geografiskt omplacera färgrummet i framtiden om förutsättningarna skulle ändras. Då brandklassade miljöcontainer från DENIOS alltid är typgodkända enligt Europeiska standarder är Siemens även garanterade att produkten uppfyller de krav som ställs i lagstiftning och från försäkringsbolag.


För ytterligare information om DENIOS produkter och tjänster vänligen ring: 036 39 56 60, e-post Info@denios.se eller besök www.denios.se]]>
Kundcase Mon, 12 May 2014 11:05:00 +0200
DENIOS tecknat avtal med SIEMENS AB http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/pressmeddelanden/denios-tecknat-avtal-med-siemens-ab/ Ramavtal har tecknats mellan SIEMENS AB och DENIOS avseende produkter för hantering, förvaring och... ]]> SIEMENS AB och DENIOS avseende produkter för hantering, förvaring och sanering av kemikalier. Avtalet omfattar samtliga bolag och tillverkningsenheter i Sverige. ]]> Pressmeddelanden Homepage Mon, 12 May 2014 10:39:00 +0200 Intervju med Tobias Authman om DENIOS Experiment föreläsning. http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/pressmeddelanden/intervju-med-tobias-authman-om-denios-experiment-foerelaesning/ Hur blir man föreläsare av experimentföreläsningar? Hur är det att dagligen utsätta sig själv för... ]]>
Hur blir man föreläsare av experimentföreläsningar? Hur är det att dagligen utsätta sig själv för stora risker med explosiva och brandfarliga ämnen? Vad händer om något gåt fel? Tobias, experimentsföreläsare på DENIOS, ger en inblick i sitt arbete.

Tobias, hur kom det sig att du blev experimentsföreläsare på DENIOS?
Jag kom slumpmässigt i kontakt med DENIOS genom en annons och logotypen fångade mitt intresse. Då tittade jag närmare kring företaget och vad som var deras kärnverksamhet och förstod att det handlade om skydd för människa och miljö på arbetsplatsen vid hantering av kemikalier. Som utbildad Biolog så ligger både naturen och kemikalier mig varmt om hjärtat och valde därför att söka jobbet. Väl anställd på DENIOS fick jag vidare utbildning inom områden som arbetsmiljö, brandskydd och kommunikationsteknik.

Vad lockar dig till det här jobbet?
Jag gillar att jobba med människor. Jag vill stödja ett koncept för miljöskydd och aktivt bidra till säkerheten för de anställda. Det faktum att vi erbjuder internutbildning till våra kunder, medför att jag får möjlighet att lära känna en mängd olika företag och ständigt lära och se nya saker. Detta är en aspekt ytterligare som gör denna verksamhet mycket attraktivt och som motiverar mig varje dag. Jag har nu jobbat som föreläsare i ungefär 2 år med förläsningar runt om i Europa

Inom vilket område upplever du mest osäkerhet ute på företagen?
I princip kan man säga att de flesta är osäkra kring tillämpningen av gällande lagar, regler och föreskrifter som finns. Särskilt som dessa ofta ändras.

Vilket av de experiment som utförs skapar störts häpnad?
Explosionen av vätefyllda ballonger imponerar mycket på publiken, mest på grund av den enorma tryckvågen. Men det experiment som ger störst häpnad är stålull som tar eld. Alla vet att det brinner, men att det räcker med en gnista, från ett till synes tomt batteri, överraskar gång på gång.

Beror riskmedvetenhet på företagets storlek? Vilka är dina erfarenheter?
Stora företag tenderar att ha ett högre säkerhetstänk och större medvetenhet, men även i många små och medelstora företag går trenden mot ökat fokus på säkerheten. Det är därför svårt att koppla storleken på ett företag till grad av riskmedvetenhet.

Är vissa branscher mer känsliga för frågan än andra?
Oftast är det kopplat till mängden kemikalier i verksamheten snarare än till vissa branscher. För dessa företag blir frågan självklart viktigare och såväl medvetenhet som kunskap är större om de risker som finns.

Har någonsin en föreläsning gått fel?
En gång så lossnade en väggklocka då ballongen exploderade och vid ett annat tillfälle trillade det ner takplattor på publiken, detta blev lite genant.

Har du någon gång personligen hamnat i en situation där din kunskap har varit till hjälp?
Då jag ofta hanterar farliga ämnen har det gett mig en förståelse för att vid farliga situationer är det försiktighet som gäller.
Detta fick jag själv praktisera häromdagen när det uppstod en fettbrand i mitt kök, här reagerade jag med stor försiktighet och kvävde branden. Hade jag agerat i stress och rädsla kunde resultatet gärna resulterat i att slänga vatten på elden, dock hade det kunnat få förödande konsekvenser.

Vilka är de viktigaste aspekterna att tänka på gällande säkerhet?
Dessa kan grovt delas in i 2 huvudområden. Å ena sidan att säkerheten fungerar kring allmänna olycksförebyggande åtgärder samt brand och explosion. Å andra sidan, miljö -och vattenskydd, som till exempel handlar om att förebygga läckage och att eventuellt spill tränger ner i marken.
 
Har du någon "gyllene regel" vid hanteringen av farliga material?
Förlora aldrig medvetenheten om faran och risken för att falla in i rutin och följ alltid de farosymboler och säkerhetsinstruktioner som finns. Speciellt vid hanteringen av kemikalier i  EX-zoner finns det inte det minsta utrymme för misstag.

Vad anser du är den främsta orsaken till olyckor vid hantering av kemikalier?
Helt klart, den mänskliga faktorn. De flesta olyckor kan hänföras till okunnighet, slarv, hänsynslöshet, på grund av rutin eller helt enkelt en bristande medvetenhet om de riskerna.
 
Var får du dina idéer till nya experiment?
Merparten av det material som användes var före min tid som föreläsare. DENIOS har under flera år erbjudit sina kunder experimentsföreläsningar som en del i den obligatoriska säkerhetsutbildningen som krävs årligen för medarbetare som hanterar farliga ämnen.

Men självklart försöker vi hela tiden att utveckla föreläsningen, dels för att ständigt göra den mer intressant men även för att anpassa den efter nya kemikalier som används och nya risker. Förutom de experiment som fanns när jag anställdes på DENIOS så använder jag mina kunskaper från de kurser som lästes inom kemi på Universitetet. Ibland händer det dessutom att kunder ger tips på utifrån egna erfarenheter där en olycka har hänt i praktiken.

Till exempel fick jag höra hur en medarbetare lämnade en behållare med en mycket brandfarlig vätska i ett vanligt verktygsskåp. Skåpet stod placerat i ett rum tillsammans med en värmeväxlare och när medarbetar kom tillbaka morgonen efter var dörren till rummet borta. Då hade vätskan runnit ut ur skåpet och ner på golvet, sedan hade det skapats en gnista från värmeväxlare som sedan resulterade i en explosion.

Har du fortfarande respekt för dina experiment?
Fortfarande efter flera hundra föreläsningar krävs det att jag har stor respekt för de experiment som utförs. Som exempel kan ges experimentet med gas i ballong där statisk laddning från min kropp skulle resultera i explosion redan när ballongen fylls. Det skulle vara extremt farligt. Även jag är mänsklig och kan falla in i rutin, dock övar jag att det undviks.]]>
Pressmeddelanden Homepage Mon, 12 May 2014 10:36:00 +0200
Ny typ av Brandklassat kemikalieskåp med 90 minuters brandmotstånd från DENIOS http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/kundnyheter/ny-typ-av-brandklassat-kemikalieskaap-med-90-minuters-brandmotstaand-fraan-denios/ Nu lanserar DENIOS en ny typ av Brandklassat kemikalieskåp med 90 minuters brandmotstånd, EI90. Det... ]]> Brandklassat kemikalieskåp med 90 minuters brandmotstånd, EI90. Det nya kemikalieskåpet är utvecklat för att tåla påfrestningarna från en daglig användning i tillverkande industri. Dock är det även lämpligt för användning i laboratorier.

Det nya kemskåpet har en mycket stabil konstruktion och finns i ett 2 färgat utseende med 7 valfria färger för dörrarna och en mörkgrå kulör till väggar och tak. Den nya färgen har en liten glans som motstår smuts och yttre påverkan på ett kraftfullt sätt.

Dörrarna är utrustade med dörrstoppsfunktion vilket möjliggör att de ska stå öppna vid in och urlastning i skåpet, men vid brand är de alltid stängda. Detta är möjligt tack vare smältbleck.  Det nya kemiskåpet finns i bredder om 60, 90 och 120cm. Med inbyggd transportsockel under skåpet möjliggörs intern förflyttning på ett enkelt sätt. Detta sker antingen med tillvalet ”Mover – transportvagn” eller med egen palltruck.

De nya kemikalieskåpen är även testade och godkända i enlighet med gällande Europastandard för brandklassade kemikalieskåp, EN 14470-1. Kemikalieskåpen har en inbyggd ventilation som ventilerar tack vare ett självdrag. Önskas ytterligare ventilation finns även teknisk ventilation som tillval och skåpen är förberedda från fabrik med anslutningsmöjligheter.

DENIOS är världens ledande företag för lagring och hantering av farliga ämnen, miljöskydd och arbetssäkerhet. Med hög produktkvalitet, snabb leveransservice och kompetent rådgivning erbjuder vi  på DENIOS bättre kundvärde. Kunder kan lita på DENIOS som ansvarsfull partner som löser alla problem inom hantering av farliga ämnen. Alla tekniska åtgärder ska minska människans påverkan på miljön. Detta arbetar DENIOS med konsekvent, även utanför Sveriges gränser.

]]>
Kundnyheter Homepage Thu, 10 Apr 2014 10:30:00 +0200
DENIOS är en stark partner i kampen mot spill med nya produkten DENSORB PRENIUM http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/kundnyheter/denios-aer-en-stark-partner-i-kampen-mot-spill-med-nya-produkten-densorb-prenium/ DENIOS gör en betydande insats till miljöskydd och säkerhet arbete vid hantering av kemikalier.... ]]>
DENSORB PREMIUM Universal är mångsidig och absorberar både vattenbaserade vätskor och oljor. DENSORB PREMIUM ”Oil Only” absorberar endast kolvätebaserade vätskor som olja och bensin, samtidigt som den stöter bort vatten. Därför är DENSORB PREMIUM ”Oil Only” lämplig att använda på vatten eftersom den flyter även i mättat tillstånd.

DENSORB sorbenter är av hög kvalitet och med stor resistens mot att ludda och håller ihop även när den är helt fylld. Med sin fina fiberstruktur adsorberar sorbenterna till sista fibern och suger upp mer än 16 gånger sin egen vikt i olja. Sorbenter är överlägsna granulat ur flera perspektiv såsom uppsugningskapacitet, totalkostnad och hantering.

DENSORB finns på rulle eller matta. På DENIOS hemsida finns det möjlighet att beställa ett gratisprov som krävs för att bli övertygad av produktens många fördelar. De som är intresserade kan hitta hela DENSORB sortimentet av sorbenter, granulat och nödfallsutrustning.

DENIOS är sedan 25 år den ledande leverantören av produkter för lagring avkemikalier, miljöskydd och säkerhet på arbetsplatsen. Det började med uppsamlingskärl för miljöfarliga vätskor till att idag erbjuda en 670-sidig katalog med över 10.000 artiklar för hantering och förvaring av farliga ämnen. Tack vare detta är DENIOS marknadsledare, med över 700 anställda på 14 orter över hela världen.

Vare sig det gäller som utvecklare, tillverkare och leverantör av produkter för säker hantering av farliga ämnen, arbetsskydd och industriella förnödenheter - DENIOS är väl förtrogen med alla aspekter av ämnet. Professionell rådgivning i samråd med lagstiftande kompetens är lika mycket för företagets profil, såsom teknisk expertis för kundanpassade lösningar.
]]>
Kundnyheter Homepage Thu, 13 Feb 2014 13:02:00 +0100
DENIOS på Undehållsmässan 2014 http://www.denios.se/nyheter/maessor/messen-detail/maessor-n/denios-paa-undehaallsmaessan-2014/ Den 11-14 mars 2014 kommer Skandinaviens främsta branschöverskridande forumsmässa att äga rum på... ]]>
DENIOS  kommer i sin monter presentera nya produkter för år 2014 och vara till hands för expertrådgivning hur man kan göra sin arbetsplats säkrare vid hantering av kemikalier. Givetvis kommer kärnprodukterna exponeras på Underhållsmässan, där man som besökare kan få chansen att känna på kvaliteten av framgångsrika varor. DENIOS kommer även med sann glädje sprida information om hur man på ett effektivt sätt kan skydda miljön mot farliga ämnen.

Besök oss gärna i monter A02:20 på Svenska Mässan den 11-14 mars och mässans öppettider är:
Tisdag 11 mars kl. 09.00-17.00
Onsdag 12 mars kl. 09.00-17.00
Torsdag 13 mars kl. 09.00-17.00
Fredag 14 mars kl. 09.00-14.00]]>
Mässor N Homepage Thu, 30 Jan 2014 11:29:00 +0100
DENIOS har tecknat avtal med STENA Recycling http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/kundnyheter/denios-har-tecknat-avtal-med-stena-recycling/ Ramavtal har tecknats mellan Stena Recycling AB, som ingår i Stena Metallkoncernen, och DENIOS... ]]> DENIOS avseende produkter för hantering, förvaring och sanering av kemikalier. Avtalet kan användas av alla Stena Metalls bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. ]]> Kundnyheter Homepage Thu, 23 Jan 2014 12:35:00 +0100 Cadbury Schwepps fick användning av DENIOS standard miljöcontainer, värmekammare och skåp http://www.denios.se/kundloesningar/kundcase/kundcase/kundcase/cadbury-schwepps-fick-anvaendning-av-denios-standard-miljoecontainer-vaermekammare-och-skaap/ Läs om hur det välkända Cadbury Schwepps fick DENIOS kundanpassade produkter i förfogande till en... ]]> Cadbury Schwepps , den berömda brittiska livsmedelstillverkaren, har nyligen öppnat en av världens mest moderna konfektyrfabriker i Polen .
Cadbury är globalt den största tuggummiproducenten med försäljning i 18 länder, däribland Kanada, Brasilien och Danmark. Varumärket ”Trident” redovisade enskilt en global tillväxt på 20 % under 2012. Tuggummifabriken i Skarbimierz är resultatet på ett treårigt projekt och en " green field " site investering på 100 miljoner euro - den största utländska direktinvesteringen i livsmedelsindustrin i Polen. Produktionsanläggningen är anpassad för att täcka de ökande kraven från både lokala och europeiska marknaderna.

Utmaning:
DENIOS, världens ledande leverantör av lösningar för hantering och förvaring av kemikalier samt arbetsplatssäkerhet, har levererat flera produktpaket för värmebehandling och temperaturkontrollerad, säker förvaring av kemikalier, en av de viktigaset processerna för Cadburys tuggummiproduktion. Ordern omfattar både standard miljöcontainer för förvaring av miljöfarliga kemikalier och en rad värmekammare såväl som skåp som utformats för att smälta ingredienser. Både värmekamrarna och skåpen är utrustade för att hantera miljöfarliga och brandfarliga material.

Produktionssiten i Skarbimierz ställde ett antal utmaningar - allt från krav på värmebearbetning av ingredienser till en uppvärmd kammare med explosionsskydd som överensstämmer med polska oech europeiska miljösäkerhetslagar.

Behovet av ett mobil, modulärt lager för uppvärmda och öppna tillsatser enligt krav inom livsmedelsindustrin krävde att DENIOS ingenjörer utformade en värmekammare av rostfritt stål som uppfyller de stränga hygieniska riktlinjer definierade i Good Manufacturing Processes (GMP). De stora mängder kemikalier - i IBC- behållare och fat – såväl som en utrymmesbegränsning för förvaring inomhus innebar ytterligare begränsningar.
Förutom värmekammaren, krävdes även en isolerad och uppvärmd miljöcontainer för varmhållning och lagring av olika additiv till tillverkningsprocessen. Värmekamrarna såväl som miljöcontainer är flexibla och robusta vilket möjliggör placering inomhus eller utomhus.

Lösning:
DENIOS presenterade en decentraliserad lösning bestående av flera värmekammare med rullportar och en temperaturstyrd miljöcontainer vikdörrar. En viktig faktor som drev DENIOS värmeteknisk lösning var den explosiva brandfarliga karaktären hos de kemikalier som används i produktionen. För lagring av miljöfarligt brandfarligt material har DENIOS levererat en specialutrustad och temperaturkontrollerad värmebox för kemikalier, med en nivå. För förvaringsytan är anpassad för Ex-zon 1 och ytterdelen är anpassad för placering i Ex-zon 2. Kammaren utrustades även med ett Ex-klassat värmesystem kombinerat med luftcirkulation, vilket ger en mycket jämnh fördelning av värmen inuti kammaren.

Dessa värmekammare för kemikalier säkerställer en exakt temperaturkontroll och att alla ingredienser som används i produktionen har rätt temperatur för att sluprodukten skall hålla den höga kvalitet som Cadbury kräver.

Resultat:
Lösningen till Cadbury erbjuder en allsidig aspekt av funktioner, från värmebehandling till förvaring, från exakt och effektiv uppvärmning till Ex-klassad ventilation. DENIOS kunder erbjuda en kombination av standardprodukter och kundanpassade lösningar för att mötta alla de krav som ställdes.

För ytterligare information om DENIOS produkter och tjänster vänligen ring: 036 39 56 60, e-post Info@denios.se eller besök www.denios.se

]]>
Kundcase Homepage Tue, 21 Jan 2014 08:29:00 +0100